پرسشنامه خودبیمار انگاری اهواز

سال: ۱۳۸۱
نام سازنده: احدی و پاشا
تعداد سوالات: ۴۵ آیتم
زیرمقیاس: دو مولفه
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی ایرانی: دارد

۳۰,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید