پرسشنامه استرس شغلی

سال: 1386
نام سازنده: محقق ساخته
تعداد سوالات: 27 آیتم
زیرمقیاس: 9 زیرمقیاس
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی ایرانی: ندارد

پرسشنامه شناسایی ابعاد مشارکت والدین

سال: 1389
نام سازنده: محقق ساخته
تعداد سوالات: 42 آیتم
زیرمقیاس: 6 زیرمقیاس
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی ایرانی: ندارد

پرسشنامه توانمندسازی خانواده (FES)

سال: 1992
نام سازنده: کرن، دچیلو و فریزن
تعداد سوالات: 34 آیتم
زیرمقیاس: 3 زیرمقیاس
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی ایرانی و خارجی: دارد

پرسشنامه علل گرایش جوانان به فرهنگ غرب

سال: 1392
نام سازنده: محقق ساخته
تعداد سوالات: 20 آیتم
زیرمقیاس: چهار مولفه
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی ایرانی: دارد

پرسشنامه خودبیمار انگاری اهواز

سال: 1381
نام سازنده: احدی و پاشا
تعداد سوالات: 45 آیتم
زیرمقیاس: دو مولفه
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی ایرانی: دارد

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

سال: 1389
نام سازنده: ساعتچی
تعداد سوالات: 27 سوال
زیرمقیاس: ندارد
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد

پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان

سال: 1389
نام سازنده: عابدی
تعداد سوالات: 30 سوال
زیرمقیاس: 4 زیرمقیاس
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد

پرسشنامه شخصیتی آیزنک فرم کودکان و نوجوانان

سال: 1975
نام سازنده: آیزنک
تعداد سوالات: 81 سوال
زیرمقیاس: 4 زیرمقیاس
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد

پرسشنامه همدلی بهر و تحلیل بهر کودکان

سال: 2009
نام سازنده: آیونگ و همکاران
تعداد سوالات: 55 سوال
زیرمقیاس: 2 زیرمقیاس
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد