کتاب انگلیسی سلول های بنیادی برای دامیز (۲۰۱۰)

نام کتاب: Stem Cells for Dummies
نام نویسنده: Lawrence S. B. Goldstein & Meg Schneider
ناشر:
Wiley Publishing
تعداد صفحات: 387
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تغذیه و اچ آی وی (۲۰۱۱)

نام کتاب: Nutrition and HIV
نام نویسنده: Vivian Pribram
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: 529
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی نوروبیولوژی برای دامیز (۲۰۱۴)

نام کتاب: Neurobiology for Dummies
نام نویسنده: Frank Amthor
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: 412
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تغذیه، مکانیسم های اپی ژنتیک و بیماری انسان (۲۰۱۱)

نام کتاب: Nutrition, Epigenetic Mechanisms, and Human Disease
نام نویسنده: Nilanjana Maulik & Gautam Maulik
ناشر:
Taylor & Francis Group
تعداد صفحات: 383
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی ریزمغذی ها و عفونت اچ آی وی (۲۰۰۲)

نام کتاب: Micronutrients & HIV Infection
نام نویسنده: Henrik Friis
ناشر:
Taylor & Francis Group
تعداد صفحات: 270
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی پروتکل های پروتئین کیناز سی (۲۰۱۰)

نام کتاب: Protein Kinase C Protocols
نام نویسنده: Alexandra C. Newton
ناشر:
Humana Press
تعداد صفحات: 549
دانلود چند صفحه از کتاب

کتاب انگلیسی پروتکل های پروتئین غشایی (۲۰۱۰)

نام کتاب: Membrane Protein Protocols
نام نویسنده: Barry S. Selinsky
ناشر:
Humana Press
تعداد صفحات: 307
دانلود چند صفحه از کتاب

کتاب انگلیسی زیست شناسی سلولی و مولکولی برای دامیز (۲۰۰۹)

نام کتاب: Molecular & Cell Biology for Dummies
نام نویسنده: Rene Fester Kratz
ناشر:
Wiley Publishing
تعداد صفحات: 387
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی ژنتیک برای دامیز (۲۰۱۰)

نام کتاب: Genetics for Dummies
نام نویسنده: Tara Rodden Robinson
ناشر:
Wiley Publishing
تعداد صفحات: 387
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی ابولا افسانه ها و واقعیت ها برای دامیز (۲۰۱۵)

نام کتاب: Ebola Myths & Facts for Dummies
نام نویسنده: Edward K. Chapnick
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: 131
دانلود فهرست کتاب