سال: 2006
نام سازنده: دانیل پالاسیو و همکاران
تعداد سوالات: 16 سوال
زیرمقیاس: 3 زیرمقیاس دارد
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی ایرانی: دارد

30,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

سال: 1389
نام سازنده: نامشخص
تعداد سوالات: ارزیابی مدیران 20 و ارزیابی عمکلرد واحدها 17 سوال
زیرمقیاس: ارزیابی مدیران وارزیابی عملکرد واحدها 4 زیرمقیاس
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی ایرانی: ندارد

30,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

سال: 1382
نام سازنده: جواد عباسی
تعداد سوالات: 34 سوال
زیرمقیاس: 4 زیرمقیاس دارد
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی ایرانی: ندارد

30,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

سال: 2006
نام سازنده: ناپ
تعداد سوالات: 16 سوال
زیرمقیاس: زیرمقیاس ندارد
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی ایرانی: ندارد

30,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

سال: 2006
نام سازنده: رودریگز و همکاران
تعداد سوالات: 30 سوال
زیرمقیاس: 7 زیرمقیاس
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی ایرانی: ندارد

30,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

سال: 1391
نام سازنده: نامشخص
تعداد سوالات: 66 سوال
زیرمقیاس: 7 زیرمقیاس
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی ایرانی: دارد

30,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

سال: 1389
نام سازنده: مطلبان
تعداد سوالات: 8 سوال
زیرمقیاس: زیرمقیاس ندارد
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی ایرانی: دارد

30,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

سال: 2004
نام سازنده: دیوال
تعداد سوالات: 44 سوال
زیرمقیاس: 4 زیرمقیاس
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی ایرانی: ندارد

30,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

سال: 2006
نام سازنده: آرمسترانگ
تعداد سوالات: 20 سوال
زیرمقیاس: زیرمقیاس ندارد
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی ایرانی: ندارد

30,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

سال: 2005
نام سازنده: کندری
تعداد سوالات: 12 سوال
زیرمقیاس: زیرمقیاس ندارد
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی ایرانی: ندارد

30,000 RIAL – اضافه به سبد خرید