کتاب انگلیسی تغذیه بالینی برای بیماران انکولوژی (۲۰۱۰)

نام کتاب: Clinical Nutrition for Oncology Patients
نام نویسنده: Mary Marian & Susan Roberts
ناشر:
Jones and Bartlett Publishers
تعداد صفحات: ۴۸۰
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تغذیه، رژیم درمانی و کبد (۲۰۱۰)

نام کتاب: Nutrition, Diet Therapy, and the Liver
نام نویسنده: Victor R. Preedy & others
ناشر:
Taylor & Francis Group
تعداد صفحات: ۳۹۲
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تغذیه طیور تجاری (۲۰۰۹)

نام کتاب: Commercial Poultry Nutrition
نام نویسنده: Steven Leeson & John D. Summers
ناشر:
Nottingham University Press
تعداد صفحات: ۴۱۳
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تغذیه ورزشی: از آزمایشگاه تا آشپزخانه (۲۰۱۰)

نام کتاب: Sports Nutrition: From Lab to Kitchen
نام نویسنده: Asker Jeukendrup
ناشر:
Meyer & Meyer Sport
تعداد صفحات: ۲۰۱
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی پیشرفت های اخیر در تغذیه دام (۲۰۱۰)

نام کتاب: Recent Advances in Animal Nutrition
نام نویسنده: P. C. Garnsworthy & J. Wiseman
ناشر:
Nottingham University Press
تعداد صفحات: ۳۴۴
دانلود فهرست کتاب