کتاب انگلیسی پاتوفیزیولوژی، فارماکولوژی و بیوشیمی دیسکینزی (۲۰۱۱)

نام کتاب: Pathophysiology, Pharmacology, and Biochemistry of Dyskinesia
نام نویسنده: Jonathan Brotchie, Erwan Bezard & Peter Jenner
ناشر:
Academic Press
تعداد صفحات: ۶۶۱
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی آناتومی و فیزیولوژی سیستم های گردش خون و تهویه ای (۲۰۱۴)

نام کتاب: Anatomy and Physiology of the Circulatory and Ventilatory Systems
نام نویسنده: Marc Thiriet
ناشر:
Springer
تعداد صفحات: ۵۹۴
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی پاتوفیزیولوژی سندرم متابولیک: نقش اسیدهای چرب ضروری (۲۰۱۰)

نام کتاب: Metabolic Syndrome Pathophysiology: The Role of Essential Fatty Acids
نام نویسنده: Undurti N. Das
ناشر:
Blackwell Publishing
تعداد صفحات: ۲۸۰
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی اصول فیزیولوژی کلیوی (۲۰۱۲)

نام کتاب: Principles of Renal Physiology
نام نویسنده: Christopher J. Lote
ناشر:
Springer
تعداد صفحات:
۲۱۱
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی اصول فیزیولوژی برای متخصص بیهوشی (۲۰۰۸)

نام کتاب: Principles of Physiology for the Anaesthetist
نام نویسنده: Ian Power & Peter Kam
ناشر:
Taylor & Francis Group
تعداد صفحات:
۴۹۴
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی فیزیولوژی کلیوی واندر (۲۰۰۹)

نام کتاب: Vander’s Renal Physiology
نام نویسنده: Douglas C. Eaton & John P. Pooler
ناشر:
The McGraw-Hill Companies
تعداد صفحات:
۲۳۰
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی یادگیری مبتنی بر پرسش فیزیولوژی: سیستم های کلیوی، تنفسی و قلبی (۲۰۱۵)

نام کتاب: Physiology Question-Based Learning: Cardio, Respiratory and Renal Systems
نام نویسنده: Hwee Ming Cheng
ناشر:
Springer
تعداد صفحات:
۱۷۸
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی مقدمه ای بر مدل سازی در فیزیولوژی و پزشکی (۲۰۰۸)

نام کتاب: Introduction to Modeling in Physiology and Medicine
نام نویسنده: Claudio Cobelli & Ewart Carson
ناشر:
Elsevier
تعداد صفحات:
۳۳۷
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی ضروریات فیزیولوژی بدن انسان برای داروسازی (۲۰۱۱)

نام کتاب: Essentials of Human Physiology for Pharmacy
نام نویسنده: Laurie Kelly McCorry
ناشر:
Taylor & Francis Group
تعداد صفحات:
۵۲۲
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی مطالعات موردی در فیزیولوژی و تغذیه (۲۰۱۰)

نام کتاب: Case Studies in Physiology and Nutrition
نام نویسنده: Lynne Berdanier & Carolyn D. Berdanier
ناشر:
Taylor & Francis Group
تعداد صفحات:
۱۷۲
دانلود فهرست کتاب