کتاب انگلیسی مبانی تغذیه ای و متابولیک بیماری قلبی عروقی (۲۰۱۱)

نام کتاب: Nutritional and Metabolic Bases of Cardiovascular Disease
نام نویسنده: Mario Mancini & others
ناشر:
Blackwell Publishing
تعداد صفحات: ۴۸۱
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی مانیتورینگ فشار خون در پزشکی و درمان قلبی عروقی (۲۰۰۷)

نام کتاب: Blood Pressure Monitoring in Cardiovascular Medicine and Therapeutics
نام نویسنده: William B. White
ناشر:
Humana Press
تعداد صفحات: ۴۹۵
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی پیشگیری و کاهش بیماری های قلبی برای دامیز (۲۰۱۵)

نام کتاب: Preventing & Reversing Heart Disease for Dummies
نام نویسنده: James M. Rippe
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: ۳۶۴
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی سلامت و بیماری قلب و عروق در بیمار مسن (۲۰۱۳)

نام کتاب: Cardiovascular Disease and Health in the Older Patient
نام نویسنده: David J. Stott & Gordon D.O. Lowe
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: ۴۲۱
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی چارچوب سراسری برای مراقبت بیماری های مزمن ریه و قلب و عروق (۲۰۱۱)

نام کتاب: A Nationwide Framework for Surveillance of Cardiovascular and Chronic Lung Diseases
نام نویسنده: Committee on a National Surveillance System for Cardiovascular and Select Chronic Diseases
ناشر:
  National Academy of Sciences
تعداد صفحات: ۲۳۶
دانلود فهرست کتا
ب

کتاب انگلیسی راهنمای پرستار برای مراقبت بیماران مداخله قلبی (۲۰۰۷)

نام کتاب: A Nurse’s Guide to Caring for Cardiac Intervention Patients
نام نویسنده: Eileen O’Grady
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: ۲۳۷
دانلود فهرست کتا
ب

کتاب انگلیسی سنسورهای مولکولی برای هموستاز قلبی عروقی (۲۰۰۷)

نام کتاب: Molecular Sensors for Cardiovascular Homeostasis
نام نویسنده: Donna H. Wang
ناشر:
Springer
تعداد صفحات: ۲۱۹
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی وضعیت دشوار بالینی رایج در مداخلات کرونری زیر جلدی (۲۰۰۷)

نام کتاب: Common Clinical Dilemmas in Percutaneous Coronary Interventions
نام نویسنده: Eulogio E. Martinez & others
ناشر:
Informa
تعداد صفحات: ۳۵۲
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی پیشگیری و توانبخشی قلب و عروق (۲۰۰۷)

 

نام کتاب: Cardiovascular Prevention and Rehabilitation
نام نویسنده: Joep Perk & others
ناشر:
Springer
تعداد صفحات: ۵۲۷
دانلود فهرست کتاب