کتاب انگلیسی نوروبیولوژی برای دامیز (۲۰۱۴)

نام کتاب: Neurobiology for Dummies
نام نویسنده: Frank Amthor
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: ۴۱۲
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تغذیه و آسیب مغزی ترومایی (۲۰۱۱)

نام کتاب: Nutrition and Traumatic Brain Injury
نام نویسنده: John Erdman, Maria Oria & Laura Pillsbury
ناشر:
The National Academies Press
تعداد صفحات: ۴۴۵
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی جنبه های فیزیکی مراقبت: علائم تغذیه ای، پوستی، عصبی و دیگر علائم (۲۰۱۵)

نام کتاب: Physical Aspects of Care: Nutritional, Dermatologic, Neurologic, and Other Symptoms
نام نویسنده: Judith A. Paice
ناشر:
Oxford University Press
تعداد صفحات: ۱۷۷
دانلود فهرست کتا
ب

کتاب انگلیسی نوروآناتومی و پاتولوژی بیماری آلزایمر اسپورادیک (۲۰۱۵)

نام کتاب: Neuroanatomy and Pathology of Sporadic Alzheimer’s Disease
نام نویسنده: Heiko Braak & Kelly Del Tredici
ناشر:
Springer
تعداد صفحات: ۱۶۸
دانلود فهرست کتا
ب

کتاب انگلیسی پاتوفیزیولوژی، فارماکولوژی و بیوشیمی دیسکینزی (۲۰۱۱)

نام کتاب: Pathophysiology, Pharmacology, and Biochemistry of Dyskinesia
نام نویسنده: Jonathan Brotchie, Erwan Bezard & Peter Jenner
ناشر:
Academic Press
تعداد صفحات: ۶۶۱
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی عصب شناسی، چشم پزشکی و روانپزشکی (۲۰۱۰)

نام کتاب: Neurology, Ophthalmology and Psychiatry
نام نویسنده: Nick Ward, John Firth & Vincent Kirchner
ناشر:
Royal College of Physicians
تعداد صفحات: ۲۸۸
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی راهنمای آمریکایی عصب شناسی آکسفورد (۲۰۱۰)

نام کتاب: Oxford American Handbook of Neurology
نام نویسنده: Sid Gilman & others
ناشر:
Oxford University Press
تعداد صفحات: ۴۸۱
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی عصب شناسی کودکان (۲۰۱۲)

نام کتاب: Paediatric Neurology
نام نویسنده: Rob Forsyth & Richard Newton
ناشر:
Oxford University Press
تعداد صفحات: ۶۶۲
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی مراقبت پرستاری جامع برای بیماری پارکینسون (۲۰۰۷)

نام کتاب: Comprehensive Nursing Care for Parkinson’s Disease
نام نویسنده: Lisette K. Bunting & Gwyn M. Vernon
ناشر:
Springer Publishing Company
تعداد صفحات: ۳۳۵
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی اصول توسعه داروی CNS: از لوله آزمایش تا بیمار (۲۰۰۹)

نام کتاب: Principles of CNS Drug Development: From Test Tube to Patient
نام نویسنده: John Kelly
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: ۳۱۵
دانلود فهرست کتاب