کتاب انگلیسی تغذیه و اچ آی وی (۲۰۱۱)

نام کتاب: Nutrition and HIV
نام نویسنده: Vivian Pribram
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: ۵۲۹
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی ریزمغذی ها و عفونت اچ آی وی (۲۰۰۲)

نام کتاب: Micronutrients & HIV Infection
نام نویسنده: Henrik Friis
ناشر:
Taylor & Francis Group
تعداد صفحات: ۲۷۰
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی ابولا افسانه ها و واقعیت ها برای دامیز (۲۰۱۵)

نام کتاب: Ebola Myths & Facts for Dummies
نام نویسنده: Edward K. Chapnick
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: ۱۳۱
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی HPV و دیگر عوامل عفونی در سرطان (۲۰۱۰)

نام کتاب: HPV and Other Infectious Agents in Cancer
نام نویسنده: Hans Krueger & others
ناشر:
Oxford University Press
تعداد صفحات: ۵۶۰
دانلود فهرست کتا
ب

کتاب انگلیسی ویروس سنسیشیال تنفسی (۲۰۰۶)

نام کتاب: Respiratory Syncytial Virus
نام نویسنده: Patricia Cane
ناشر:
Elsevier
تعداد صفحات: ۳۴۹
دانلود فهرست کتا
ب

کتاب انگلیسی اکولوژی باکتریوفاژ: رشد جمعیت، تکامل و اثر ویروس های باکتریایی (۲۰۰۸)

نام کتاب: Bacteriophage Ecology: Population Growth, Evolution and Impact of Bacterial Viruses
نام نویسنده: Stephen T. Abedon
ناشر:
Cambridge University Press
تعداد صفحات: ۵۳۰
دانلود فهرست کتا
ب

کتاب انگلیسی فرد با اچ آی وی/ ایدز: چشم انداز پرستاری (۲۰۰۹)

نام کتاب: The Person with HIV/AIDS: Nursing Perspectives
نام نویسنده: Jerry D. Durham & Felissa R. Lashley
ناشر:
Springer Publishing Company
تعداد صفحات: ۶۶۳
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تکامل و پیدایش ویروس های RNA دار (۲۰۰۹)

نام کتاب: The Evolution and Emergence of RNA Viruses
نام نویسنده: Edvard C. Holmes
ناشر:
Oxford University Press
تعداد صفحات: ۲۶۷
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی ویروس ها: منشا و تکامل پاتوژن های کشنده (۲۰۱۱)

نام کتاب: Viruses: The Origin and Evolution of Deadly Pathogens
نام نویسنده: Joseph Panno
ناشر:
Facts On File
تعداد صفحات: ۲۴۹
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی پایه های علم: ویروس ها (۲۰۱۲)

نام کتاب: Science Foundations: Viruses
نام نویسنده: Phill Jones
ناشر:
Infobase Learning
تعداد صفحات: ۱۳۹
دانلود فهرست کتاب