نام کتاب: Nutritional Epidemiology of Breast Cancer
نام نویسنده: Alvaro Luis Ronco & Eduardo De Stefani
ناشر:
Springer
تعداد صفحات: 244
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Human Genome Epidemiology
نام نویسنده: Muin J. Khoury & others
ناشر:
Oxford University Press
تعداد صفحات:
701
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Oxford Handbook of Epidemiology for Clinicians
نام نویسنده: Helen Ward & others
ناشر:
Oxford University Press
تعداد صفحات:
417
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Epidemiology of Human Congenital Malformations
نام نویسنده: Bengt Kallen
ناشر:
Springer
تعداد صفحات:
164
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: A Quick Guide to Cancer Epidemiology
نام نویسنده: Paolo Boffetta, Stefania Boccia & Carlo La Vecchia
ناشر:
Springer
تعداد صفحات:
110
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید