نام کتاب: Respiratory Notes: Respiratory Therapist's Pocket Guide
نام نویسنده: Gary C. White
ناشر:
F. A. Davis Company
تعداد صفحات: 249
دانلود چند صفحه از کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: A Nationwide Framework for Surveillance of Cardiovascular and Chronic Lung Diseases
نام نویسنده: Committee on a National Surveillance System for Cardiovascular and Select Chronic Diseases
ناشر:
  National Academy of Sciences
تعداد صفحات: 236
دانلود فهرست کتا
ب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Oxford Case Histories in Respiratory Medicine
نام نویسنده: John Stradling & others
ناشر:
Oxford University Press
تعداد صفحات: 406
دانلود فهرست کتا
ب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Respiratory Syncytial Virus
نام نویسنده: Patricia Cane
ناشر:
Elsevier
تعداد صفحات: 349
دانلود فهرست کتا
ب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Respiratory Medicine: Clinical Cases Uncovered
نام نویسنده: Emma Baker & Dilys Lai
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: 271
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Fundamentals of Respiratory Sounds and Analysis
نام نویسنده: Zahra Moussavi
ناشر:
Morgan & Claypool
تعداد صفحات: 68
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Oxford American Handbook of Pulmonary Medicine
نام نویسنده: Kevin K. Brown & others
ناشر:
Oxford University Press
تعداد صفحات: 899
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Oxford Handbook of Respiratory Medicine
نام نویسنده: Stephen Chapman & Others
ناشر:
Oxford University Press
تعداد صفحات: 877
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Anatomy and Physiology of the Circulatory and Ventilatory Systems
نام نویسنده: Marc Thiriet
ناشر:
Springer
تعداد صفحات: 594
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Nursing Care in Pediatric Respiratory Disease
نام نویسنده: Concenttina Tolomeo
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: 352
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید