نام کتاب: Being and Nothingness
نام نویسنده: ژان پل سارتر
ناشر:
-
تعداد صفحات: 243
دانلود فهرست کتا
ب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: The Words-The Autobiography of Jean-Paul Sartre
نام نویسنده: ژان پل سارتر
ناشر:
George Braziller
تعداد صفحات: 254
دانلود فهرست کتا
ب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Baudelaire
نام نویسنده: ژان پل سارتر
ناشر:
New Directions
تعداد صفحات: 193
دانلود فهرست کتا
ب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Nausea
نام نویسنده: ژان پل سارتر
ناشر:
New Directions
تعداد صفحات: 143
دانلود فهرست کتا
ب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید