نام کتاب: The Tempest
نام نویسنده: ویلیام شکسپیر
ناشر:
Saddleback Educational Publishing
تعداد صفحات: 98
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: The Taming of the Shrew
نام نویسنده: ویلیام شکسپیر
ناشر:
Saddleback Educational Publishing
تعداد صفحات: 64
دانلود چند صفحه از کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: As You Like It
نام نویسنده: ویلیام شکسپیر
ناشر:
Saddleback Educational Publishing
تعداد صفحات: 64
دانلود چند صفحه از کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Macbeth
نام نویسنده: ویلیام شکسپیر
ناشر:
Yale University Press
تعداد صفحات: 253
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Twelfth Night
نام نویسنده: ویلیام شکسپیر
ناشر:
Saddleback Educational Publishing
تعداد صفحات:
64
دانلود چند صفحه از کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Othello
نام نویسنده: ویلیام شکسپیر
ناشر:
Saddleback Educational Publishing
تعداد صفحات:
64
دانلود چند صفحه از کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: King Lear
نام نویسنده: ویلیام شکسپیر
ناشر:
Saddleback Educational Publishing
تعداد صفحات:
64
دانلود چند صفحه از کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Hamlet
نام نویسنده: ویلیام شکسپیر
ناشر:
Saddleback Educational Publishing
تعداد صفحات:
65
دانلود چند صفحه از کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Romeo and Juliet
نام نویسنده: William Shakespeare
ناشر:
Saddleback Educational Publishing
تعداد صفحات: 65
دانلود فهرست کتا
ب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Julius Caesar
نام نویسنده: William Shakespeare
ناشر:
Saddleback Educational Publishing
تعداد صفحات: 64
دانلود فهرست کتا
ب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید