کتاب انگلیسی مطالعات موردی در آسیب شناسی روانی (۲۰۱۲)

نام کتاب: Case Studies in Abnormal Psychology
نام نویسنده: Thomas F. Oltmanns et al
ناشر:
Wiley
تعداد صفحات:
417
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تفکر درباره تفکر (۲۰۱۵)

نام کتاب: thinking about thinking
نام نویسنده: Philip E. McDowell
ناشر: Routledge
تعداد صفحات: 274
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تکامل جفت انسان (۲۰۱۲)

نام کتاب: The Evolution of the Human Placenta
نام نویسنده: Michael L. Power and Jay Schulkin
ناشر:
The Johns Hopkins University Press
تعداد صفحات:
277
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی آسیب شناسی روانی در طول عمر (۲۰۱۳)

نام کتاب: Abnormal Psychology Across the Ages
نام نویسنده: Thomas G. Plante
ناشر: Praeger
تعداد صفحات: 872
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی آسیب شناسی روانی (۲۰۱۵)

نام کتاب: Not So Abnormal Psychology
نام نویسنده: Ronald B. Miller
ناشر:
American Psychological Association
تعداد صفحات:
258
دانلود فهرست کتاب