کتاب انگلیسی تغذیه و اچ آی وی (۲۰۱۱)

نام کتاب: Nutrition and HIV
نام نویسنده: Vivian Pribram
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: ۵۲۹
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی نوروبیولوژی برای دامیز (۲۰۱۴)

نام کتاب: Neurobiology for Dummies
نام نویسنده: Frank Amthor
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: ۴۱۲
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تغذیه بالینی برای بیماران انکولوژی (۲۰۱۰)

نام کتاب: Clinical Nutrition for Oncology Patients
نام نویسنده: Mary Marian & Susan Roberts
ناشر:
Jones and Bartlett Publishers
تعداد صفحات: ۴۸۰
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی پپتیدها در تبادل انرژی و چاقی (۲۰۰۹)

نام کتاب: Peptides in Energy Balance and Obesity
نام نویسنده: Gema Fruhbeck
ناشر:
CAB International
تعداد صفحات: ۴۱۱
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تغذیه، رژیم درمانی و کبد (۲۰۱۰)

نام کتاب: Nutrition, Diet Therapy, and the Liver
نام نویسنده: Victor R. Preedy & others
ناشر:
Taylor & Francis Group
تعداد صفحات: ۳۹۲
دانلود فهرست کتاب