نام کتاب: Internet and social media addiction
نام نویسنده: Andrea C. Nakaya
ناشر:
ReferencePoint Press, Inc
تعداد صفحات: 96
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Internet Addiction Neuroscientific Approaches and Therapeutical Interventions
نام نویسنده: Christian Montag & Martin Reuter
ناشر:
  Springer
تعداد صفحات: 242
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Is online addiction a serious problem
نام نویسنده: Patricia D. Netzley
ناشر:
ReferencePoint Press, Inc
تعداد صفحات: 96
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Internet Addiction
نام نویسنده: Hannah O. Price
ناشر:
Nova Science Publishers
تعداد صفحات:
130
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Internet Addiction
نام نویسنده: Laura Perdew
ناشر:
Abdo Publishing
تعداد صفحات:
114
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Online Addiction
نام نویسنده: Peggy J. Parks
ناشر:
Reference Point Press, Inc
تعداد صفحات:
96
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید