نام کتاب: Handbook of Drug-Nutrient Interactions
نام نویسنده: Joseph I, Boullata & Vincent T. Armenti
ناشر:
Humana Press
تعداد صفحات: 823
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Make it Safe: A Guide to Food Safety
نام نویسنده: CSIRO Food and Nutritional Sciences
ناشر:
CSIRO Pubkishing
تعداد صفحات: 297
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Emerging Technologies for Promoting Food Security
نام نویسنده: Chandra Madramootoo
ناشر:
Woodhead Publishing
تعداد صفحات: 172
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Bioactive Peptides: Applications for Improving Nutrition and Health
نام نویسنده: Richard Owusu-Apenten
ناشر:
Taylor & Francis Group
تعداد صفحات: 416
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: 100Questions & Answers about Sports Nutrition and Exercise
نام نویسنده: Lilah Al-Masri & Simon Bartlett
ناشر:
Jones and Bartlett Publishers
تعداد صفحات: 276
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Respiratory Notes: Respiratory Therapist's Pocket Guide
نام نویسنده: Gary C. White
ناشر:
F. A. Davis Company
تعداد صفحات: 249
دانلود چند صفحه از کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Derm Notes: Clinical Dermatology Pocket Guide
نام نویسنده: Benjamin Barankin & Anatoli Freiman
ناشر:
F. A. Davis Company
تعداد صفحات: 207
دانلود چند صفحه از کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Nutrition in the Childbearing Years
نام نویسنده: Emma Derbyshire
ناشر:
Blackwell Publishing
تعداد صفحات: 341
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: The Everything Guide to Nutrition
نام نویسنده: Nicole Cormier
ناشر:
F+W Media
تعداد صفحات: 268
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Sport and Exercise Nutrition
نام نویسنده: Susan Lanham-New & others
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: 399
دانلود فهرست کتاب

50,000 ریال – اضافه به سبد خرید